Lean Principles

ทำความรู้จัก

LEAN PRODUCTION SYSTEM

LEAN source: คือแนวคิดที่พัฒนามาจาก TPS (Toyota Production System)

LEAN focus: มุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงความเร็วและคุณภาพของกระบวนการโดยการลดของเสียในกระบวนการ

LEAN tools: 5S, KANBAN, JIT, MUDA, TPM, Andon และอื่นๆ

หลักการที่จะนำระบบ LPS D30 ไปใช้ให้ประสบความสำเร็จได้นั้นคือการมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มมูลค่าของแต่ละ process อย่างสอดคล้องกัน

อะไรบ้างที่เป็นของเสีย

Source of wastes

 • Overproduction - การผลิตที่มากเกินไป

 • Waiting time - การรอ การเสียเวลา

 • Unnecessary transportation - การขนส่ง หรือการส่งต่อที่ไม่จำเป็น

 • Inventory - ปริมานสินค้าคงคลัง

 • Inefficient work methods - วิธีการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ

 • Inefficient processing - กระบวนการที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่เกิดประโยชน์

 • Unnecessary motions - การเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็น

 • Product defects - สินค้าทีไม่สมบูรณ์หรือมีตำหนิ

5S - 5ส

หลักการของ 5S: แนวทางที่ใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในที่ทำงานให้ดีขึ้น


 • seiri: สะสาง คือการแยกของ(หรือกระบวนการทำงาน)ที่จำเป็น/ไม่จำเป็นต่องาน และกำจัด/เคลื่อนย้าย/หรือบริจาคออกไป รวมถึงเพิ่มเติมของจำเป็นที่ขาดหายไปด้วย

 • seiton: สะดวก คือ การจัดวางสิ่งของต่างๆ ที่สำคัญกับงานให้เป็นระเบียบ เพื่อความสะดวกในการใช้งานและลดเวลาในการค้นหา

 • seiso: สะอาด คือ การทำความสะอาด (ไม่ใช่แค่ ปัด กวาด เช็ด ถู) เครื่องจักร อุปกรณ์ และ สถานที่ทำงาน เพื่อหาข้อบกพร่อง หรือความเสียหายของอุปกรณ์ เครื่องจักร ต่างๆ ก่อนการทำงาน หากพบความเสียหายต้องแก้ไขเชิงป้องกัน

 • seiketsu: สร้างมาตรฐาน หรือ Standardization คือ การสร้างมาตรฐานเพื่อให้ทุกคนสามารถทำงานได้เหมือนกัน

 • shitsuke: สร้างวินัย หรือ Discipline คือ การอบรมให้เข้าใจ 5ส อย่างถูกต้อง และติดตามประเมินผลของ 5ส ด้วยการตรวจประเมิน

7 MUDA - the systematic approach to trackling waste

หลักการของ MUDA: 7 หลักการต่อต้านของเสีย

 1. Avoiding unneccessory movement of material - หลีกเลี่ยงการเคลื่อนย้ายวัสดุโดยไม่จำเป็น

 2. Minimizing stock levels and warehousing - การลดระดับสินค้าคงคลังและคลังสินค้า

 3. Preventing super fluous movement - ป้องกันการเคลื่อนไหวที่เกินความจำเป็น

 4. Reducing waitting times - ลดเวลาในการรอ

 5. Eleminating complex processing - ขจัดการประมวลผลที่ซับซ้อน

 6. Overproduction is the worst type of waste - การผลิตมากเกินไปเป็นขยะประเภทที่เลวร้ายที่สุด

 7. Learning from mistakes - เรียนรู้จากความผิดพลาด

JIT - JUST IN TIME

หลักการของ JIT: การกำจัดของเสียทั้งหมดในกระบวนการผลิต


 • ผลิตเฉพาะเท่าที่จำเป็น เมื่อจำเป็น (ไม่ผลิตไว้รอ ไม่ผลิตล่าช้า ไม่ผลิตน้อยเกินไป ไม่ผลิตมากเกินไป)

 • ผลิตได้ปริมาณมากโดยใช้วัตถุดิบและการสิ้นเปลืองน้อยที่สุด

 • ระบบและวิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพและเรียบง่ายไม่ซับซ้อน

KAIZEN

หลักการของ KAIZEN: ขยะคือศัตรูตัวร้าย

 1. Continuous improvement - พัฒนาอย่างต่อเนื่องแบบค่อยเป็นค่อยไป

 2. Requires total employee involvement - ทุกคนควรมีส่วนร่วม

 3. Essence of JIT is willingness of workers to - สาระสำคัญของ JIT คือความเต็มใจของพนักงานที่จะ

 • Spot quality problems - เพิ่มความใส่ใจในการปัญหาที่พบ

 • Halt production when necessary - หยุดการผลิตเมื่อจำเป็น

 • Generate ideas for improvement - สร้างแนวคิดเพื่อปรับปรุง

 • Analyze problems - วิเคราะห์ปัญหา

 • Perform different functions - ทำหน้าที่ต่างๆให้สมบูรณ์